Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Smlouva o výuce a výcviku

Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi autoškolou a žadatelem o řidičské oprávnění (dále jen žadatel) se uzavírá dle zákona 40/1964 sb., občanského zákoníku a zákona 247/2000 sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzená posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, složí zálohu na kurzovné a zapíše se k výuce a výcviku.

Autoškola se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí zákonem 247/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí vyhláškou č.167/2002 Sb.(dále jen „vyhláška“).

Podmínky přijetí k výuce a výcviku
Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost a ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,která není nezpůsobilá k právním úkonům,která je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,která má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,která splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon,která není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a školním řádem autoškoly.

2. Kurzovné

Výše kurzovného je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách www.autoskolahodac.cz. Při nástupu do kurzu je žadatel povinen složit zálohu na kurzovné ve výši min. 5 000,-Kč.

Okamžikem složení zálohy je žadateli závazně rezervováno místo v kurzu.Při nejbližší možné příležitosti mu bude předána tzv. „průkazka žadatele“, do které učitel zaznamenává účast na výcviku a kterou je žadatel povinen předkládat při každé hodině výcviku. Do doby, než bude záloha uhrazena, není možné zahájit ani praktickou ani teoretickou výuku!

Kurzovné je možné uhradit max. ve třech splátkách, přičemž první splátka musí být min. 3000,-Kč. Platba formou splátek je bez navýšení celkové ceny kurzu!

Kurzovné lze uhradit:

1) bezhotovostně vložením/převodem na účet FIO banky 2501020842/2010

Pro identifikaci platby žadatel uvede jméno žáka a jako specifický symbol žákův datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 1.1.1996 => 01011996).

2) platbou v hotovosti během výuky a výcviku

3. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy.

V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výcviku a výuky. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli vrátí.

Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné doplatit. Na požádání žadateli autoškola v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů, vystaví doklad o absolvované výuce a výcviku.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly

Autoškola si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku.

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě se považuje výcvik za ukončený ze strany žadatele.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele

Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

Autoškole v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného vyúčtování kurzovného.

6. Zanechání studia

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia.

Ukončení výcviku se provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

7. Cvičné jízdy

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Cvičná jízda trvá 2 vyučovací hodiny, pokud se žadatel a instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě samostatné vyučovací hodiny. Před zahájením cvičné jízdy je instruktor povinen zaznamenat stav tachometru do knihy jízd.

Po skončení cvičné jízdy zaznamená konečný stav tachometru a žadatel záznam podepíše. Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora. Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá nejpozději do 20:00 hod. předcházejícího dne telefonicky nebo pomocí SMS svému instruktorovi.

Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 300 Kč, je splatná před zahájením první následující lekce výcviku. Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně.

Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky.

Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na vedení autoškoly, se kterým vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.

Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.

Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.

8. Závěrečné zkoušky

K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 sb. Termíny zkoušek přiděluje autoškole MÚ města Lysá nad Labem a autoškola nemůže do jejich plánování zasáhnout.

Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora. Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 24 hodin před zahájením zkoušky, a to instruktorovi a nebo vedení autoškoly pomocí e-mailu, SMS a nebo telefonicky.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

9. Pojištění

V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a havarijní pojištění.